Voor u ligt het programma van onze nieuwe partij Kernachtig Groesbeek, voortgekomen uit VOLG, Groesbeekse Volkspartij en Sociaal Groesbeek. We gaan samen verder om onze krachten en kwaliteiten te bundelen. Als sterke, lokale teamspeler willen we zorg dragen voor het welzijn en de leefbaarheid in de dorpskernen van onze gemeente. Door midden in de samenleving te staan, willen we een verbinder zijn, toegankelijk voor iedereen en daarbij een rechtvaardige politiek voeren.

Wij hebben onze wortels in Groesbeek, maar we willen er zijn voor de hele gemeente. Daarom gaan we samenwerken met andere lokale partijen. Wij geloven in de kracht van samenwerking, zeker als het gaat om lokale aangelegenheden. Kernachtig Groesbeek is op verschillende manieren zeer actief binnen de Groesbeekse gemeenschap. Onze leden zijn actief binnen een groot aantal verenigingen. Daardoor weten wij goed wat er in het dorp speelt en zijn we gemakkelijk te benaderen.

De maatschappij verhardt. Wij willen daar niet aan mee doen. Respect en fatsoen vinden wij belangrijk, en dat zie je terug in de manier waarop wij met elkaar en met anderen omgaan. De tegenstelling tussen mensen wordt steeds groter. Wij willen mensen juist met elkaar verbinden. Dat betekent: in gesprek gaan, luisteren, uitleggen, begrip tonen en door te experimenteren met andere vormen van participatie, zoals bijvoorbeeld een burgerforum, digitale polls en wijkbudgetten. Dat kost tijd, maar levert ook veel op: mensen voelen zich meer betrokken bij de door de lokale politiek behandelde onderwerpen.

Klik hieronder om een ingesproken versie van onze visie te beluisteren:

Onze hoofdthema’s hebben we gebundeld in Samenleven, Klimaat, Wonen en Overige onderwerpen. We hebben bijeenkomsten georganiseerd voor inwoners en leden waarbij we ideeën, tips, kennis en ervaringen hebben meegekregen die de basis vormen voor dit programma. Een samenwerking zoals het in onze ogen hoort te zijn omdat een stem veel meer is dan een bolletje inkleuren tijdens verkiezingen. Wij zijn van mening dat uw stem altijd gehoord moet worden!

Klik hieronder om een ingesproken versie van verkiezingsprogramma te beluisteren:

Samenleven doe je niet alleen. We leven in een samenleving waarin het steeds normaler wordt om niet alleen voor jezelf te zorgen maar ook voor elkaar. Niet alleen je eigen familie maar ook voor je buren en vrienden. Op het moment dat jij zelf niet meer in staat bent de zorg die nodig is te verlenen moet je bij de gemeente terecht kunnen.

Van oudsher is Groesbeek een dorp waarbij iedereen met elkaar samenleeft, maar we moeten hierbij goed blijven waken voor een goede balans. Daar waar het niet goed gaat, moeten we in oplossingen denken en inwoners moeten die problemen en zorgen makkelijk kunnen melden.

Wij willen veel meer inzetten op maatwerk (zorg op maat), laagdrempelig; maar ook inzetten op het voorkomen dat mensen in de problemen komen. Samen met elkaar, waarbij mantelzorgers goed ondersteund worden. De lijn, die is uitgezet in het Koersdocument Sociaal Domein, willen we daarom blijven volgen.

In onze gemeente hebben we een rijk verenigingsleven en dat koesteren wij, daar zijn we trots op. We willen er voor zorgen dat dit zo blijft met een gezonde financiële- en toekomstgerichte basis. Voor zowel verenigingen als ook voor de buurthuizen en voor onze scholen.

Doelstellingen Samenleven:

1. Regelgeving eenvoudiger maken en met helder taalgebruik. Makkelijk leesbare formulieren en hulp voor mensen die niet taal- en/of digitaal vaardig zijn.

2. Dorpshuizen en verenigingen financieel gezond houden en samenwerking stimuleren. Het zijn plaatsen waar mensen elkaar ontmoeten en elkaar kunnen helpen. Bij problemen moet de gemeente hulp bieden bij het zoeken naar oplossingen.

3. Bewonersinitiatieven en dorpsagenda’s stimuleren. Veel kernen hebben al mooie dorpsagenda’s, maar nog niet allemaal. Wij zien een belangrijke rol weggelegd voor de gemeente om hierbij te ondersteunen, waar dat nodig is.

Klik hieronder om een ingesproken versie van samenleving te beluisteren:

Ons Klimaat verandert. We merken dat bijvoorbeeld aan de intensiteit van de regenbuien en aan de langere periodes van droogte en warmte. En dit daagt ons uit om, samen met u, te kijken hoe we hier zo goed mogelijk mee om kunnen gaan. Op diverse plekken zijn we volop bezig om dit aan te pakken, zoals in Breedeweg en in Beek-Ubbergen.

Daarnaast wordt het gebruik van fossiele brandstoffen wereldwijd teruggebracht en wordt de vraag naar elektriciteit alsmaar groter. Dit vraagt om ingrijpende maatregelen om minder energie te gebruiken en meer elektriciteit zelf op te wekken. We moeten omschakelen naar 100% ledverlichting en naar het gebruik van elektrische voertuigen en apparaten. Ook moeten we onze eigen energie gaan opwekken, onze huizen beter isoleren en meer streekproducten gaan gebruiken. Energiecoaches gaan inwoners helpen bij het maken van keuzes en het nemen van energiebesparende maatregelen.

Het is belangrijk om informatie over de voortgang van de energietransitie in de gemeente op de website van de gemeente te plaatsen.

Doestellingen Klimaat:

1. Energieverbruik van woningen verder terugbrengen door te blijven stimuleren dat huiseigenaren en woningcorporaties hun woningen isoleren. Bij alle nieuwbouwprojecten streven we naar nul-op-de-meter. Dit betekent dat een woning evenveel energie opwekt dan het verbruikt.

2. Nog meer inzetten op het opwekken van zonne-energie. De afgelopen jaren is er veel te weinig gerealiseerd op gebied van zonnepanelen op daken bij bedrijven en bij appartementencomplexen. De gemeente moet hier veel meer initiatief nemen door VVE’s en bedrijven actief te gaan benaderen. Ook met de realisering van zonnevelden aan o.a. de Dennenkamp/Boersteeg, aan het Lagewald, in Millingen en de voormalige vuilstort aan de Dukenburg moet meer vaart worden gemaakt. Voorwaarde is wel dat deze landschappelijk goed worden ingepast met ruimte voor natuur. Bij de beoordeling van nieuwe initiatieven voor het opwekken van duurzame energie, geven we de voorkeur aan projecten in coöperatief verband, om de opbrengsten zo bij de betrokkenen te houden.

3. Stenen eruit-groen erin. Door het verminderen van stenen en het aanplanten van meer groen, hebben we direct invloed op de temperatuur in de wijk en op de hoeveelheid regenwater die de riolen overbelast. Om als gemeente het goede voorbeeld te geven gaan we o.a. het parkeerterrein bij Jan Linders en Aldi, het Marktplein in het centrum van Groesbeek, het Kerkplein in Breedeweg veel groener maken. Daarnaast willen we de biodiversiteit in de bermen in de hele gemeente vergroten.

4. Meer fietsen. We moedigen het gebruik van de fiets aan door te zorgen voor goede (bewaakte) fietsenstallingen met oplaadpunten voor de elektrische fietsen. We willen hiervoor een pilot starten in Groesbeek-centrum.

Klik hieronder om een ingesproken versie van klimaat te beluisteren:

Wonen is een onderwerp dat veel inwoners bezighoudt. We zien dat het voor onze jeugd steeds lastiger wordt om een betaalbare woning te vinden. De prijzen rijzen de pan uit en voor sociale huurwoningen lopen de wachtlijsten steeds meer op. Ook de ouderen die nu in een (te) ruime woning wonen en dichter in de kernen willen gaan wonen hebben grote moeite een geschikte woning te vinden. Ook gaan we ervoor zorgen dat mantelzorgers dichterbij kunnen wonen.

Daarom moeten we met een creatieve blik kijken naar de regelgeving.

Doelstellingen Wonen:

1. Inzetten op het versnellen van bouwplannen. Het realiseren van bouwplannen verloopt erg traag. Dit moet sneller. Wij willen een nieuw complex betaalbare en tijdelijke woningen realiseren aan de Hulsbroek.

2. Meer flexibiliteit bij herbestemming en nieuwe woonvormen zoals ‘Tiny Houses’. We staan ervoor open om winkels en leegstaande bedrijfspanden te herbestemmen om zo verloedering tegen te gaan en woonruimte te creëren. Ook werken we actief mee aan alternatieve woonvormen zoals een project met ‘Tiny Houses’. Het splitsen en delen van woningen moet ook eenvoudiger gemaakt worden zodat grote huizen door meer dan een gezin bewoond kunnen worden.

3. Een open en transparant toewijzingsbeleid voor sociale huurwoningen. Wij vinden het belangrijk dat er meer duidelijkheid is over het toewijzen van sociale huurwoningen, omdat dat nu niet altijd helder is. Daarbij moeten we er ook voor zorgen dat communicatie meer aandacht krijgt dan nu het geval is. Voor mensen die meer ondersteuning nodig hebben, om hulp en aansluiting te vinden, is het vroeg signaleren bij problemen van groot belang. Door met onze partners goed in gesprek te blijven dragen we bij aan het welzijn van al onze inwoners.

Klik hieronder om een ingesproken versie van wonen te beluisteren:

In Overige onderwerpen hebben wij de zaken benoemd die niet onder te brengen zijn in de voorgaande thema’s, maar wel erg belangrijk voor ons zijn.

Doelstellingen overige onderwerpen:

1. Het nissenhuttenterrein moet verder worden uitgebreid.

2. De Mallemolen moet een gebouw blijven voor alle inwoners.

3. Streekproducten blijven stimuleren en aanmoedigen. Onze streekproducten zijn een mooie aanjager voor onze lokale economie en natuurlijk een mooie aanvulling om onze gemeente mee te promoten. Initiatieven voor het organiseren van een toeristische streekmarkt willen wij graag ondersteunen.

4. Het Groesbeekse bos moet beter worden beschermd tegen kap en vernieling.

5. De gemeentelijke diensten moeten toegankelijk blijven voor iedereen. We willen inzetten op duidelijke communicatie, want informatie hoort voor iedereen beschikbaar te zijn. Niet alleen een heldere internetpagina waarop alles goed te vinden is, maar ook een goede telefonische bereikbaarheid en een aanspreekpunt voor onze inwoners. Zeker met de huidige digitalisering moeten we niet vergeten dat veel mensen de voorkeur hebben voor persoonlijk contact.

6. Zwerfvuil aanpakken. Wijkhelden blijven stimuleren en zorgen voor meer afvalbakken in het straatbeeld. Deze afvalbakken zouden ook door inwoners geadopteerd kunnen worden, waardoor inwoners nog meer grip krijgen op het zwerfvuil en dit direct de leefbaarheid in de wijken verbetert.

7. Boa’s moeten meer zichtbaar zijn in het straatbeeld om het gesprek aan te gaan waar dat nodig is vanuit een behulpzame en stimulerende houding.

8. Betere wegbewijzering parkeerplekken. We krijgen steeds meer toeristen in onze mooie gemeente. Het is voor deze mensen totaal onduidelijk waar ze hun auto kort of lang mogen parkeren. Hierdoor loopt het in het dorp regelmatig vast. We gaan dat terug brengen door duidelijke routes aan te gaan geven naar parkeerplaatsen voor kort en lang parkeren.

9. Om onze doelen te kunnen realiseren, is een goede ambtelijke organisatie van cruciaal belang. Daarom willen wij investeren in een fijn werkklimaat zodat mensen het fijn vinden om met en bij ons te blijven werken.

Klik hieronder om een ingesproken versie van overige te beluisteren: