Kernachtig Groesbeek is op 3 juni 2021 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 83023127 als een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Het RSIN-nummer is: 862695181

Kernachtig Groesbeek heeft als doel:

Het bijdragen aan een constructief en transparant bestuur van de gemeente Berg en Dal door denkend vanuit de inwoner samen te werken aan de invulling van een kwalitatief goed woon-, werk- en leefklimaat.

Uit de statuten:

Artikel 1 - Naam en zetel
1. De vereniging draagt de naam: Kernachtig Groesbeek.
2. De vereniging is gevestigd in de gemeente Berg en Dal.

Artikel 2 - Doel
De vereniging heeft als doel:
Het bijdragen aan een constructief en transparant bestuur van de gemeente Berg en Dal door denkend vanuit de inwoner samen te werken aan de invulling van een kwalitatief goed woon-, werk- en leefklimaat, waarbij gestreefd wordt naar concrete oplossingen voor lokale problemen en behoud en versterking van de leefbaarheid in de diverse kernen in de gemeente, waarbij de vereniging bijzondere aandacht heeft voor:

- kwetsbare groepen in de gemeenschap van Berg en Dal;
- het in de gemeente Berg en Dal aanwezige verenigingsleven;
- in de gemeente Berg en Dal aanwezige cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwaarden;
en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Werving en beheer van geld:

Geld werven
Geldwerving gebeurt alleen via het innen van contributiegelden. De hoogte ervan wordt jaarlijks op de Algemene ledenvergadering besproken en indien nodig aangepast.

Momenteel is de contributie € 10,- per jaar. De raadsleden storten jaarlijks € 500,- van hun verdiensten af en de wethouder(s) storten € 1.000,- van hun verdiensten af.

Beheer van geld
Uit het bestuur is een penningmeester benoemd. Deze houdt de boekhouding van de partij bij. Jaarlijks is de partij verplicht de boekhouding te laten controleren door een tweetal leden. Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering worden de resultaten besproken en zal de 'kascommissie' een uitspraak doen over de getrouwheid van de boekhouding. Is deze akkoord dan zal ook om een 'decharge' voor de penningmeester en het bestuur worden gevraagd. De leden stemmen daarover. (Dit is vastgelegd in artikel 13 van de statuten)

Beheer van het vermogen
Het beheer van het eventuele vermogen en vooral het besteden van het vermogen is aan regels gebonden. Het bestuur kan geen investeringen, beleggingen, belasten van registergoederen doen, tenzij er toestemming en voorlegging op de Algemene ledenvergadering heeft plaatsgevonden. Over dergelijke uitgaven zal altijd gestemd dienen te worden. (Dit is vastgelegd in de statuten onder artikel 11)

Bestuur:

De leden van het bestuur van Kernachtig Groesbeek krijgen voor hun verrichtingen geen salaris of beloning.

De complete notariële akte van de oprichting van Kernachtig Groesbeek is via onderstaande link te bekijken/downloaden:

Jaarrekening Kernachtig Groesbeek 2022
PDF – 770,1 KB 195 downloads
Notariele Akte Van Oprichting Kernachtig Groesbeek
PDF – 8,5 MB 436 downloads